Diákönkormányzat

Diákönkormányzat SZMSZ

Pollack Mihály Általános Iskola és AMI

I.
Általános rendelkezések

 1. A Pollack Mihály Általános és Zeneiskola diákönkormányzata az 1993.évi, többször módosított LXXIX. törvény alapján működik.
 2. Székhelye: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 26.
 3. Alapítás ideje 1991
 4. Legfőbb képviseleti szerve: a Diákönkormányzat gyűlése.
 5. A Diákönkormányzat elfogadott SZMSZ szerint működik.
 6. A szabályzat személyi hatálya kiterjed: a diákönkormányzat megválasztott tagjaira, a diákmozgalmat segítő pedagógusra, az Intézményvezetőre.

II.
A Diákönkormányzat célja

 1. A Diákönkormányzat céljai:
  (1.) Az 1993.évi LXXIX. törvényben biztosított diákjogok biztosítása és érvényesítése.
  (2.) Érdekképviselet, érdekvédelem a törvények előírásainak megfelelően.
  (3.) Az iskolai diákközösség szabadidős, és sporttevékenységének
  szervezésében való részvétel.
  (4.) Kapcsolattartás más diákszervezetekkel, az iskolavezetéssel, és más
  szervekkel.

III.
A Diákönkormányzat tagjai

 1. A Diákönkormányzat rendes tagja lehet minden felső tagozatos osztályból két, az osztályközösségét képviselő tanuló.
  (1.)Az osztályképviselőket az osztályközösség minden tanév elején, az első tanítási napon
  tartott osztályfőnöki óra keretében választja meg.
  (2.)A választást az osztályfőnökök vezetik le, az osztályközösség által választott módon (nyílt vagy titkos szavazás). 
  (3.)A diákönkormányzati választáson csak olyan jelölt állítható, aki a jelölést vállalja.
  (4.)A diákönkormányzati tag lemondása vagy visszahívása esetén az osztályközösség 10 napon belül új képviselőt kell hogy válasszon

IV.
A Diákönkormányzat tagjainak jogai és kötelezettségei

 1. A rendes tag jogai:
  (1.) A Diákönkormányzat ülésén szavazati joggal rendelkezik.
  (2.) Kezdeményezheti az iskola életében felmerülő, a tanulók mindennapjait érintő kérdések megvitatását.
  (3.) Javaslatot tehet a Diákönkormányzat vállalt feladatait illetően.
  (4.) Javaslatot tehet a Diákönkormányzat működésével kapcsolatban.
  (5.) A diákönkormányzati képviselő joga, hogy lemondjon a diákönkormányzati tagságáról.
 2. A rendes tag kötelezettségei:
  (1.) A Diákönkormányzat céljainak megvalósításában való aktív közreműködés.
  (2.) A Diákönkormányzat működésének alapjául szolgáló SZMSZ elfogadása és betartása.
  (3.) A hozott határozatok végrehajtása.
  (4.) A Diákönkormányzat ülésein való részvétel.
 3. A rendes tagság megszűnik:
  (1.) A tanulói jogviszony bárminemű megszűnésével.
  (2.) A tanév végén a megbízás lejártával.
  (3.) Lemondással.
  (4.) Visszahívással, amelyre az osztályközösség jogosult. A diákönkormányzati tag megbízatása visszavonható, ha azt az osztály minimum három tagja indítványozza, s az osztály a javaslatot – egyszerű szótöbbséggel – elfogadja.
 4. Az elnöki tisztség
  (1.) A DÖK tagjai sorából elnököt választ.
  (2.) Az elnöki tisztség az adott tanév idejére szól.
  (3.) Az elnök feladatai:
       a.) Képviseli a Diákönkormányzatot.
       b.) Aláírásával ellátja a szükséges dokumentumokat.
       c.) Kezdeményezheti Diákönkormányzat gyűlésének összehívását.
  (4.) Az elnöki tisztség megszűnik:
       a.) Tanév végén a megbízatás lejártával.
       b.) Lemondással.
       c.) Visszahívással, melyre a Diákönkormányzat jogosult.

V.
A Diákönkormányzat működése

 1. A Diákönkormányzat ülése
  (1.) A diákönkormányzat ülése a Diákönkormányzat tagjaiból áll. Az ülését azigazgató által megbízott diákmozgalmat segítő pedagógus vezeti.
  (2.) A Diákönkormányzat ülésének hatáskörébe tartozik:
       a.) a Diákönkormányzat működésének szabályozása.
       b.) a Diákönkormányzat éves tervének elfogadása, feladatainak  meghatározása.
     c.) a Diákönkormányzat működésével kapcsolatos iskolai tájékoztatási rendszerek (faliújság, hirdetések) létrehozása és működtetése.
  (3.) A Diákönkormányzat ülését félévente legalább egyszer össze kell hívni. Az összehívásról a diákmozgalmat segítő pedagógus gondoskodik szóbeli meghívás útján.
  (4.) A Diákönkormányzat legalább négy tagjának kérésére a Diákönkormányzat ülését 10 napon belül össze kell hívni.
  (5.) Határozathozatal:
       a) A Diákönkormányzat ülése akkor határozatképes, ha tagjainak 51%-a jelen van. Határozatképtelenség esetén az ülést 5 napon belül újra össze kell hívni, ekkor a részvétel arányától függetlenül az ülés határozatképes.
       b) A Közgyűlés határozatait a szavazatok egyszerű többségével hozza. Szavazategyenlőség esetén a diákmozgalmat segítő pedagógus szava dönt.
       c) A szavazás nyíltan, kézfeltartással történik.
       d) Ha a gyűlés 5 tagja kéri, akkor a határozatot titkos szavazással hozza.
       e) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a diákmozgalmat segítő pedagógus készít el, és két hitelesítő ír alá.
      f) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: a megjelent tagok és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a hozott döntéseket.
       g) A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a jelenléti ívet.
       h) Az elkészült jegyzőkönyvbe kérésre bárki betekinthet.
 1. A Diákönkormányzat működési feltételei:
  (1) A diákönkormányzat működésének feltételeit a fenntartó biztosítja. Az Intézmény a fenntartó által rendelkezésre bocsátott keretek között biztosítja azt, hogy a diákönkormányzat, feladatainak ellátásához térítésmentesen használhassa az Intézmény helyiségeit, berendezéseit úgy, hogy azzal ne zavarja, korlátozza az Intézmény működését.
  (2) A diákönkormányzat köteles előre bejelenteni a hely, illetve eszközhasználati igényét, hogy az Intézmény működése és a  Diákönkormányzat igényei összehangolhatók legyenek.
  (3) A diákönkormányzat a működéséhez szükséges forrásokat pályázati vagy más úton elnyert eszközökkel, vagy saját külön forrásából is biztosíthatja.
  (4) A diákönkormányzat pénzügyeiért a diákmozgalmat segítő pedagógus felel, a fenntartótól, vagy az intézménytől kapott pénzösszeg tekintetében elszámolási kötelezettsége keletkezik.
 1. A Diákközgyűlés megtartásának feltételei:
  (1) A Diákönkormányzat joga, hogy a diákönkormányzat működésének – és a tanulói jogok érvényesülésének- áttekintése érdekében évente legalább egy alkalommal diákközgyűlést kell szervezni.
  (2) A diákközgyűlésen joga van minden diáknak megjelenni, kérdéseket feltenni, elmondani javaslatait elsősorban a diákönkormányzat működésével, valamint a tanulói jogok érvényesülésével kapcsolatban.
  (3) A diákközgyűlés időpontját, az ülést megelőző legalább 8 nappal ki kell hirdetni.
  (4) A diákönkormányzat köteles tevékenységéről, gazdálkodásáról beszámolni a diákközgyűlés számára.
  (5) A diákközgyűlésen a tanulók a velük és az intézménnyel kapcsolatos ügyekben kérdéseket intézhetnek a diákönkormányzat vezetéséhez

VI.
A Diákönkormányzat jogai

 1. A Diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az iskola működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
 2. A Diákönkormányzat nevelőtestület véleményének kikérésével döntési jogot gyakorol az alábbi jogkörökben:
  (1.) Saját működésével kapcsolatban.
  (2.) A Diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról.
  (3.) Egy tanítás nélküli munkanap programjáról.
  (4.) A Diákönkormányzat működésével kapcsolatos iskolai tájékoztatási rendszerek (faliújság, hirdetések) létrehozásáról és működtetéséről.
 3. A Diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol:
  (1.) Az iskolai SZMSZ elfogadásakor és módosításakor a jogszabályban meghatározott ügyekben.
  (2.) A házirend elfogadásakor és módosításakor
 4. A Diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorol:
  (1) Igazgatói állásra benyújtott pályázatok elbírálásakor.
  (2) Minden olyan esetben, ha az iskola vezetője vagy a nevelőtestület a Diákönkormányzat véleményét kéri.
 5. A Diákönkormányzat egyéb jogai:
  (1) Igénybe vegye pedagógusok, más felnőtt személyek, pl. szülők segítségét.
  (2) Évente egy alkalommal Diákközgyűlést szervez.
  (3) Az országos diákparlamentbe küldötteket válasszon és küldjön.
  (4) Egyetértési jogot gyakoroljon az első tanítási óra nyolc óránál legfeljebb negyvenöt perccel korábban való megkezdésére vonatkozó döntési javaslat kérdésében.
 6. Vétójog
  (1.) Az iskolavezetés által delegált a diákmozgalmat segítő pedagógus vétót emelhet a Diákönkormányzat határozata ellen, ha
        a.) az ellentétben áll a Helyi Pedagógiai Programmal, illetve az intézmény SZMSZ-ével.
        b.) súlyosan sérti az iskola érdekeit, veszélyezteti alapvető funkcióit.
  (2.) A vétójog nem terjed ki a döntési és az egyetértési jogoknál felsorolt tárgykörökre.
  (3.) A vétójog alkalmazása esetén a diákmozgalmat segítő pedagógus köteles megjelölni elutasításának okát és indokát

VII.
Záró rendelkezések

 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását a diákönkormányzat bármely tagja kezdeményezheti.
 2. Jelen szabályzatot a 1993 évi, a közoktatásról szóló LXXIX. törvény 63. § 4. bekezdés alapján a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyjajóvá harminc napon belül

Tahitótfalu, 2014. október 9.
Hitelesítők:
     Vaczó Zoltán
     Halász Csenge
     Kovács Laura